EN / TH
banner

PRX LOGISTICS SERVICES

HOME / SERVICES

ประเภทธุรกิจที่ดูแล

- รถยนต์ - โคมไฟ
- สินค้าบริโภค - อะไหล่เครื่องจักร
- ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และเพื่อสุขภาพ - อาหารทั่วไป
- อาหารแช่แข็ง - สินค้าที่เน่าเปื่อยง่าย
- ประตูอัตโนมัติ - อุปกรณ์ครัว
- ชิ้นส่วนอุปกรณ์โรงงาน - เสื้อผ้า และเครื่องประดับ
- ดินบอลเคล - ผ้า
- ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ - กระดาษ
- สินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - สินค้าอันตราย
- อะไหล่สำรอง